Eurocent - Kwalifikowany podpis elektroniczny

Jako oficjalny partner Centrum Podpisu Elektronicznego EuroCert generujemy Certyfikaty (kwalifikowane podpisy elektroniczne) zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, zwanym Rozporządzeniem eIDAS,  wraz z urządzeniami do tego potrzebnymi. Zgodnie z ustawą, kwalifikowany podpis elektroniczny stosowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.

Przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego można zweryfikować każdy podpis elektroniczny złożony przez jego właściciela. Weryfikacja podpisu elektronicznego jest skuteczna przy założeniu, iż certyfikat jest ważny.

Najpopularniejsze zastosowania podpisu kwalifikowanego EuroCert:

 • Składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych,
 • Kontakty drogą elektroniczną z ZUS (program Płatnik) ,
 • Podpisywanie JPK – jednolitego pliku kontrolnego,
 • Komunikacja w obrębie platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),
 • Udział w zamówieniach publicznych – podpisywanie dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia),
 • Elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS (portal-S24),
 • Udział w aukcjach i przetargach elektronicznych ,
 • Zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej

Zasady uzyskania podpisu kwalifikowanego

 • Do uzyskania podpisu kwalifikowanego niezbędne jest osobiste spotkanie z Weryfikatorem tożsamości EuroCert. Może się ono odbyć w siedzibie naszej firmy ul. Błońska 47a Pruszków lub w siedzibie firmy klienta (obsługa w odległości 30 km).
 • W trakcie spotkania, przed otrzymaniem podpisu elektronicznego, przedstawiciel EuroCert przeprowadzi weryfikację Twojej tożsamości. W tym celu wymagane jest okazanie jednego z dokumentów:
  • dowodu osobistego (jeśli jesteś obywatelem UE),
  • paszportu,
  • karty stałego pobytu z nadanym numerem PESEL.

W celu umieszczenia numeru NIP jako numeru identyfikacyjnego w Twoim certyfikacie, wymagane jest przedstawienie Zaświadczenie o nadaniu NIP.

Bezpośrednio po zweryfikowaniu tożsamości wystawiony zostanie podpis kwalifikowany, który jest od razu aktywny i gotowy do użytku.
Spotkanie z Weryfikatorem EuroCert jest jednorazowe i trwa ok. 20 min.

Produkty EuroCert

ECERT

Kwalifikowany podpis elektroniczny

 • karta SIM
 • certyfikat kwalifikowany ważny przez 1 rok/2 lata/3 lata
 • poręczny i łatwy w użytkowaniu, idealny do pracy zarówno z laptopem jak i komputerem stacjonarnym

Chmurowy podpis kwalifikowany

 • Chmurowy podpis kwalifikowany ECSigner
 • certyfikat kwalifikowany ważny przez 1 rok/2 lata/3 lata
 • idealny do pracy na telefonie, komputerze stacjonarny, laptopie, tablecie

Podpis kwalifikowany

Podpis kwalifikowany to rodzaj cyfrowego podpisu, który spełnia określone wymogi prawne i techniczne, dzięki czemu posiada moc prawną podpisu własnoręcznego na terenie całej Unii Europejskiej. Podpis kwalifikowany jest zgodny z rozporządzeniem eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services), które stanowi ramy prawne dla usług zaufania, w tym podpisów elektronicznych, w całej Unii Europejskiej.

Jak działa podpis kwalifikowany?

Podpis kwalifikowany działa na zasadach kryptografii asymetrycznej i wykorzystuje zaawansowane technologie do zapewnienia bezpieczeństwa i autentyczności dokumentów elektronicznych. Proces tworzenia i weryfikacji podpisu kwalifikowanego obejmuje:

 • Generowanie kluczy
  Użytkownik podpisu kwalifikowanego posiada parę kluczy kryptograficznych – klucz prywatny i klucz publiczny. Klucz prywatny jest tajny i służy do tworzenia podpisu, natomiast klucz publiczny jest dostępny publicznie i służy do weryfikacji podpisu.
 • Tworzenie podpisu
  Najpierw oryginalny dokument jest przetwarzany przez funkcję skrótu (hash), tworząc unikalny skrót (hash) dokumentu. Skrót ten jest znacznie krótszy niż oryginalny dokument, ale jednoznacznie z nim związany. Następnie skrót ten jest szyfrowany przy użyciu klucza prywatnego osoby podpisującej. Zaszyfrowany skrót stanowi właściwy podpis cyfrowy.
 • Dołączenie certyfikatu kwalifikowanego
  Do podpisanego dokumentu dołączany jest certyfikat kwalifikowany. Certyfikat ten jest wydawany przez zaufanego dostawcę usług certyfikacyjnych (TSP – Trust Service Provider) i potwierdza tożsamość osoby podpisującej.
 • Weryfikacja podpisu
  Odbiorca dokumentu używa klucza publicznego nadawcy do odszyfrowania podpisu i uzyskania oryginalnego skrótu dokumentu. Odbiorca samodzielnie generuje skrót z otrzymanego dokumentu przy użyciu tej samej funkcji skrótu. Jeśli oba skróty są identyczne, oznacza to, że dokument nie został zmieniony od momentu podpisania, a podpis jest ważny.

 

Jakie dokumenty mogę podpisać podpisem kwalifikowanym?

Podpis kwalifikowany znajduje zastosowanie w wielu obszarach, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Podpisy kwalifikowane są szeroko stosowane w kontaktach z administracją publiczną, do weryfikacji recept elektronicznych, dokumentacji medycznej, czy zgód na leczenie. W bankowości elektronicznej i innych usługach finansowych podpisy kwalifikowane służą do zabezpieczania transakcji, takich jak przelewy bankowe, umowy kredytowe, inwestycje czy zarządzanie portfelami.